Projekty

Projekty

 

Škola je zapojena do projektu OPVV „Podpora odborného vzdělávání“ 

alt

Projekt "Rozvoj klíčových kompetencí pedagogů s důrazem na pozitivní přístup k práci i k životu"

 

Název projektu

Klíčové kompetence pedagogů s důrazem

na pozitivní přístup k práci i k životu

Reg. číslo: 

CZ.1.07/1.3.48/02.0044

Realizátor:

Středočeský vzdělávací institut Akademie J. A. Komenského

Termín realizace:

1. 5. 2013 – 31. 12. 2014

 

Cíl projektu
Podporovaná aktivita:  Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti kurikulární reformy; tvorba a realizace vzdělávacích programů určených k rozvoji klíčových kompetencí učitelů.

  • Zlepšení osobnostních i profesních KK účastníků – pedagogů účastnících se škol, které se promítne do zvýšení motivace jednotlivců pracovat pro školu (a to případně i nad rámec daných povinností), do zkvalitnění týmové spolupráce pedagogického sboru, do pozitivní atmosféry v rámci pedagogického sboru, a tím i celkové atmosféry na škole.

Jedinou možnou cestou, jak v rámci podmínek čelit ne zcela příznivé situaci ve školství, je další vzdělávání pedagogů. K němu je však nutná jejich dostatečná motivace. Tou bude pocit uspokojení z osobnostního růstu, prokazatelné zlepšení komunikativních dovedností, zlepšení zvládání pracovních činností, lepší zvládání problémových situací apod. To vše s důrazem na individualitu jednotlivých účastníků a nešablonovitý přístup k probíraným okruhům.

Absolvování takto pojatého vzdělávacího bloku v rámci projektu se projeví ve větší vstřícnosti učitelů vůči kurikulární reformě, ve ztotožnění se s jejími principy, v obecně větší vstřícnosti vůči současné škole, v zlepšení komunikace se žáky i kolegy a nadřízenými pracovníky, což jsou předpoklady tolik potřebného zkvalitnění vlastní výuky.

V rámci projektu bude vytvořeno pět vzdělávacích modulů:

Komunikativní dovednosti,

  • Sociální a personální dovednosti,
  • Základy koučinku,
  • Týmová spolupráce,
  • Brain jogging,

kterých se budou účastnit učitelé a ředitelé středních škol ve Středočeském kraji. Celkem se zúčastní vždy 10 pedagogů z 5 vybraných středních škol.

Informace: Mgr. Klára Svobodová, manažer projektu
E-mail:       klara.svobodova@sviajak.cz

 

alt  

Projekt "Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SOU Čáslav"

 

Číslo operačního programu

CZ 1.07

Název projektu

Zlepšení podmínek pro vzdělávání
na SOU Čáslav

Zkrácený název projektu

Šablony SOU Čáslav

Doba realizace

od 01.09.2012 do 31.08.2014

Cíle projektu

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení vzdělávání na SOU Čáslav. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin.

 

Digitální učební materiály vytvořené v projektu "Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SOU Čáslav" mohou získat registrovaní uživatelé z tohoto odkazu po zadání přihlašovacích údajů.

Registraci včetně přihlašovacích údajů lze získat na základě žádosti zaslané nasou@soucaslav.cz .

 

logo_projekt_opraven

Projekt "Inovace a modernizace výuky s využitím ICT"

 

Číslo operačního programu CZ.1.07
Název operačního programu OP Vzdělání pro konkurenceschopnost
Doba realizace Od 1.11.2011 do 31.10.2012
Realizátor     Střední odborné učiliště Čáslav, Žižkovo nám.75
Cílové skupiny budou
žáci oborů

Podnikání

Cukrář

Kuchař-číšník

Opravář zemědělských strojů

Prodavač

Řezník-uzenář

Zahradník

Cíle projektu Cílem projektu je zkvalitnění výuky zavedením ICT technologií pro výuku cizích jazyků
a ekonomických předmětů, vytvořením výukových materiálu a metodiky s využitím ICT technologií. Záměrem je zavést do těchto předmětů nové metody výuky a tím zkvalitnit vzdělání.

 

Digitální učební materiály vytvořené v projektu "Inovace a modernizace výuky s využitím ICT" mohou  získat registrování uživatelé z tohoto odkazu po zadání přihlašovacích údajů.

Registraci včetně přihlašovacích údajů lze získat na základě žádosti zaslané nasou@soucaslav.cz .

 

FOTOGALERIE PROJEKTU

 

dotace_hlavicka

Projekt „Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem“

Střední odborné učiliště Čáslav, Žižkovo nám. 75 bylo zapojeno do projektu Středočeského kraje „Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem“, který byl financován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru (EHP).

Cílem projektu bylo zkvalitnění podmínek vzdělávání ve školách prostřednictvím jejich modernizace multimediální didaktickou technikou a využívání znalostí a dovedností učitelů, které získali dalším vzděláváním v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Do projektu bylo zapojeno 90 škol zřizovaných Středočeským krajem (54 středních škol a 36 základních škol), z nichž každá získala multimediální didaktickou techniku (interaktivní tabuli včetně ozvučení, počítač včetně softwaru, data-video projektor, digitální vizualizér, videorekordér) a  uzamykatelnou skříňkou na techniku do jedné „nepočítačové“ učebny.

V rámci projektu bylo proškoleno 1 072 osob v obsluze multimediální didaktické techniky a uspořádáno jednodenní setkání zástupců modernizovaných škol k výměně zkušeností s využíváním této techniky ve výuce.

Celkový rozpočet projektu činil 402 522 EUR, z toho 85 % (tj. 342 144 EUR) bylo pokryto grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a 15 %  (tj. 60 378 EUR) z povinné finanční spoluúčasti Středočeského kraje.

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP.